BG1.jpg
1 (11).png

צרו גשר

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר בחנות ובאפליקציה Sungaia 
 

כללי 
ברוכים הבאים לסאנגאיה גישור ("להלן: "האתר/החנות/ האפליקציה/מוצרי סאנגאיה גישור דיגיטלי") 
האפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי הינה בבעלות יופיאל -יפית אוליאל.חברה בע"מ  יזמות  ח"פ 514562487 להלן: "הבעלים" (וכל שימוש בה על ידך כפוף להוראות תנאי השימוש להלן)
בהעדר הסכמה לאילו מהתנאים הכלולים בתנאי שימוש אלו, עליך להימנע מלעשות כל שימוש במוצרי סאנגאיה גישור דיגיטלי
בבחירתך לעשות שימוש כלשהו במוצרי סאנגאיה גישור דיגיטלי הנך להסכים לתנאי שימוש אלו במלואם.
הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לשנות תנאי שימוש אלו, והנך להסכים בזאת כי בכל שימוש שלך במוצרי סאנגאיה גישור דיגיטלי לאחר המועד שבו תנאים אלו השתנו עליך לקבל על עצמך את הגרסה המעודכנת.
האפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי נועדה לשימושך, בכפוף לתנאי שימוש אלו. בהורדה ו/או רכישה הינך מאשר תנאי שימוש אלו.  
תנאי שימוש אלו חלים על מוצרים סאנגאיה גישור דיגיטלי ו/או חלקים ממנה ועל השימוש בה ובתכנים הכלולים בה, לרבות על עיצובים, קוד מקור, מודולי תוכנה ותכנים ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם של האפליקציה ומוצרי סאנגאיה גישור דיגיטלי ו/או שהאפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי מאפשרת נגישות ו/או הורדה שלהם, והם מהווים חלק בלתי נפרד מהם ומתפקוד האפליקציה הערכה התכנים מסאנגאיה גישור דיגיטלי ו/או משירותים המוצעים בה ו/או באמצעותה, בתמורה או שלא בתמורה (להלן, ביחד ולחוד: "השירותים").
הסדרת רישיונות כלשהם לצורך שימוש באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי כגון רישיון נהיגה, רישיון עסק, רישיון לעסוק בגישור וכו', כמו גם ביטוח מכל סוג, תשלומי מיסים והוצאות והסדרה של עניינים אחרים הנובעים מהוראות החוק לצורך ביצוע פעילות עסקית או אחרת באמצעות אפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי זו, הנם באחריותך בלבד.
השימוש במידע, במוצרים ו/או בשירותים כלשהם באמצעות האפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי ובכלל הינם באחריותך הבלעדית ובכפוף להוראות תנאי שימוש אלו.
הנך להסכים בזאת במפורש כי הבעלים פטורים לחלוטין מכל אחריות, נזק או אי נוחות, לך או לאחרים, לגבי כל היבט של שימוש באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי/במוצרים/בשירותים באמצעות האפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי או שיסופקו לך באמצעותה והנך לקחת את כל האחריות לכך על עצמך בלבד ולבצע את כל הבדיקות הדרושות. 

תנאי השימוש 


תנאי שימוש אלו נועדו להבהיר מה הם התנאים החלים על כל מי שעשה, עושה ו/או יעשה שימוש   באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי.
בתנאי שימוש אלו, הביטוי "תוכן" כולל כל שירות, מוצר, קוד מקור, מודול תוכנה, יישום תוכנה, טקסט, תצלום, תמונה, עיצוב, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ביטוי, יצירה, ידע או מידע אחר, בשלמותם ו/או בחלקם, המוצגים באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי זו ו/או שימשו לתכנונה/אפיונה ו/או המוזנים אליה ו/או הכלולים בה ו/או הממוענים אליה/ממנה, וזאת בכל אמצעי תקשורת ו/או קשר, בין בתשלום ובין בלא תשלום, על ידך ו/או צד שלישי כלשהו, וכן כל זכות קניין רוחני, לרבות, אך לא רק, פטנטים, סימני מסחר זכויות יוצרים וזכויות מוסרית, המתייחסות לאלו מהם. 

סאנגאיה נועדה לסייע ולייעל את העסק לגישור ולשדרג את הליך הגישור ואין בה ו/או בתוכנה להוות המלצה כללית ו/או משפטית ו/או אחריות מול העושים בה שימוש ו/או לקוחותיהם .

 

אין בערכה ו/או בתוכנה משום תחליף למומחה בגישור ו/או ייעוץ משפטי, הערכה וכל התוכן שבה מהווים דוגמאות בלבד וכלי סיוע לעוסקים מוסמכים בגישור.   


כל שימוש שייעשה בתנאי שימוש אלו בלשון זכר או בלשון נקבה הינו לצרכי נוחות בלבד, והפנייה היא לנשים ולגברים כאחד. כמו-כן, כל פניה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים ולהפך. 


הוראות תנאי שימוש אלו הן מצטברות ו/או חלופיות ו/או משלימות, לפי העניין והקשר הדברים.

הגישה למוצרי סאנגאיה גישור דיגיטלי 
הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לאפשר או לא לאפשר שימוש באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי בכל עת, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.
יכול שהגישה לאפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי או חלקה, והאפשרות לבצע פעולות מסוימות, תתאפשר למשתמשים מסוימים אך תהא מוגבלת למשתמשים אחרים, מסיבות כאלה ואחרות, או לא תתאפשר כלל ו/או תהא כרוכה בהקצאת שם משתמש ו/או סיסמה ו/או תהא מותנית במילוי שאלון ו/או מסירת פרטים אישיים, הכל לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים.
הבעלים יוכלו להתחיל לדרוש זאת ללא הודעה מוקדמת, או להוסיף לדרוש זאת, או להפסיק לדרוש זאת, או לעשות כן מדי פעם בפעם, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי שימוש במידע שמסרת.
אם מסרת כתובת דואל (email) הנך מסכים בזאת לקבל הודעות לכתובת דואל אותה מסרת לצרכים שונים, ובכלל זה פרסומות, הזמנות, הצעות הודעות ומסרים מסחריים מכל סוג. הנך רשאי לבקש להפסיק שיגור של הודעות כאמור בהתאם להוראות כל דין.
ע"י השימוש באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי הנך להסכים בזאת לאיסוף והתחקות אחר נתונים, מידע, תוכן, פעולות והרגלי שימוש שלך ואלו ישמשו לצרכים שונים, לרבות מסחריים ושיווקיים. 

סוגי התכנים באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי 
הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לבחור האם ואלו תכנים יופיעו ו/או יפורסמו, או יפסיקו/יוסיפו להופיע ו/או להתפרסם באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי, או יופיעו/יתפרסמו מדי פעם בפעם, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, ולפי צרכיהם המסחריים, וללא הודעה מראש או עדכון בדיעבד.
הבעלים עשויים לשנות, להוסיף, לגרוע, למחוק ולעדכן מעת לעת את תכני האפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי ו/או מראה האפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי ו/או אופן הפעלתה ו/או אופן השימוש בה ו/או מוצרים ו/או שירותים הכלולים בה, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתם הבלעדי. המדיניות בנוגע לתכני המשתמשים עצמם, מנוהלת  GOVERENED על ידי מדיניות הפרטיות.
הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לכלול באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי תכנים המהווים פרסומות שלהם ו/או של אחרים ו/או תכנים מסחריים אחרים כלשהם (להלן: "פרסומות")
תמונות, אילוסטרציות והדמויות המופיעות באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את הבעלים.
הפרסומות שיופיעו באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי ו/או שישלחו למשתמשים בה, הינן באחריות המלאה והבלעדית של המפרסמים. 
בתכני האפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי עלולות ליפול שגיאות לרבות במועדים, מחירים, תנאי תשלום ועוד, והבעלים שומרים על זכותם לתקן כל טעות כאמור בכל עת. 
חיפוש תכנים באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להפעיל דרכי גישה, אמצעי חיפוש ו/או מנועי חיפוש באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי, שיאפשרו גישה לתכנים מסוימים באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי או חלק ממנה עפ"י בחירת הבעלים, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי. 
זמינות תכנים באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי הנך לאשר כי יתכנו תקלות כאלה ואחרות, הנובעות מסיבות כאלה ואחרות, העלולות למנוע את הגישה ו/או השימוש במוצרי/אפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי, או להכביד עליהם, לרבות עקב קשיי תקשורת ו/או לשם תחזוקה ו/או מטעמים אחרים, ויכול שהשימוש באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי ייקטע ו/או יופסק ללא השלמה ו/או שמירה. הבעלים יהיו פטורים מכל אחריות לכך, ועליך לשמור מראש כל מידע שבדעתך לעשות בו שימוש או להזין לאפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי, בטרם עשותך כן. 
תפקוד מכשירים מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך מאשר כי ידוע לך כי במקרים מסוימים השימושיות של האפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי תלויה בתפקוד תקין של מכשיר הסמארטפון שברשותך ורכיבים הכלולים בו כי GPS ,BlueTooth ועוד. אשר איכותם, אי דיוקים, שיבוש בהם ותקלות, עלולים להפריע לחווית השימוש שלך באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי. הבעלים יהיו פטורים מכל אחריות לכך. 

תשלומים אשר יכול שיבוצעו דרך האפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי 
מחירים באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי, ככל שיהיו כאלה, נכונים למועד הצגתם, ועשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת הבעלים ו/או לפי שיקול דעת המפרסמים.

הזנת תכנים לאפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי 
אם במסגרת שימוש באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי, חיפוש, הזמנת מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילות אחרת באמצעות האפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי, לרבות אם הזנת לאפליקציה פרטי לקוחות, מסמכים, פרטי פגישות ופרטי תשלומים - האחריות על שימושים ותכנים אלו, משמעותם ועצם הזנתם תחול עליך בלבד.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להזין לאפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי ו/או להפיץ ממנה ו/או באמצעותה תוכן כלשהו שעלול לפגוע באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, קנייניו או זכויותיו, ואין להזין תכנים לאפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין.
הבעלים שומרים לעצמם את הזכות, לערוך, לשנות ואף למחוק תכנים כאלו. הנך לתת בזאת את הסכמתך המפורשת לעריכת שינויי תוכן ו/או עריכה ו/או מחיקה של תכנים כלשהם שהוזנה לאפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי
זו זכותך לפנות לבעלים ולבקש מחיקה של תכנים שהזנת לאפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי והבעלים ישתדלו למלא אחר בקשתך, אולם הם אינם מתחייבים לעשות כן. 
האחריות לכל מעשה או מחדל שאינם עולים בקנה אחד עם האמור לעיל הינה עליך בלבד.
קישורים, פרסומות והפניות מהאפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי יכול שתהיה הפניה לתכנים, פרסומות ומקורות שאינם בשליטה ו/או פיקוח של הבעלים. לפיכך אם יופיע בהם חומר פוגעני, בלתי מוסרי, בלתי חוקי, או אם ייגרם באמצעותם ו/או בגינם נזק מכל זוג, אזי לבעלים ו/או מי מטעמם אין ולא תהא כל אחריות על כך.

זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני 
זכויות הקניין הרוחני מוגנות בישראל ובחו"ל מכוח חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. 
הבעלים מכבדים זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני של אחרים, וגם עליך לעשות כן. אם חו״ח הינך חש נפגע משימוש כלשהו שנעשה והינך מזהה אנא פנה אלינו ונדאג להסיר /לתקן.  
מוצרי/אפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי זו ותכניה הם הרכוש הבלעדי של בעלי זכויות הקניין בהם, ואינם רכושך, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בכפוף לתנאי שימוש אלו .אלא אם הוסכם במפורש אחרת מראש ובכתב, יש לראות את המידע ו/או זכויות הקניין הרוחני באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי כשל הבעלים בלבד ו/או כמותרים לשימוש הבעלים ע"י צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, סימני שרות, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, יצירות, עיצובים, המצאות, סודות מסחריים, מידע טכנולוגי, מידע פונקציונאלי, מידע מקצועי, מידע מסחרי ועסקי, וכל מידע ו/או זכות קניין רוחני, בין שנרשמה, ובין שלא נרשמה (להלן: "זכויות הקניין הרוחני")
צדדים שלישיים בעלי זכויות קניין רוחני בתכנים שהוזנו לאפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי ללא ידיעת הבעלים של ו/או הסכמתם, מתבקשים לפנות לבעלים ו/או למי מטעמם ולדווח להם על כך.
הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לאכוף, להסיר, לשנות, לתקן, ולמנוע כל שימוש ו/או הזנה לאפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי ו/או פרסום של תכנים המפרים זכויות קניין רוחני שלהם ו/או של צדדים שלישיים, ולדרוש כל פיצוי ו/או שיפוי מכל מי שעלול להעמיד את עצמו ו/או את הבעלים במצב של הפרה אפשרית של זכויותיהם ו/או של אחרים. 

שימוש בתכני האפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי 
אין לעשות באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי ו/או בתכניה כל שימוש פוגעני באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, או זכויותיו, ואין לעשות שימוש כלשהו באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי ו/או בתכניה שהינו בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין, נוהג, או תקנת הציבור.
כל שימוש באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי ו/או בתכנים כלשהם הכלולים בה ו/או נלקחו ממנה, הינם לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות כל שימוש אחר לרבות עסקי, שיווקי או מסחרי, אלא אם יותר לעשות כן ע"י הבעלים במפורש, מראש ובהיתר בכתב, ובהתאם לתנאי ההיתר, כאמור בגוף האפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי.

 

מה קורה אם המשתמש רוצה להיעזר באפליקציה כדי לפרסם את עצמו (לכלול את סנגאיה במסגרת השירותים שהוא מציע)

פרק הזמן בו המשתמש מחובר לאפליקציה לאחר ביצוע כניסה עם סיסמא ושם משתמש ("זמן הסשן") הוא 60 ימים. לאחר 60 ימים מתנתק החיבור ועל המשתמש לבצע התחברות מחדש.


בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לנצל איזו מזכויות הקניין הרוחני של הבעלים ו/או צד שלישי ללא הסכמתם, לרבות, אך לא רק, בדרך של גזירה, העתקה, שמירה כקובץ, שכפול, הפצה, עיבוד, מחיקה, תוספת, שינוי, מכירה, השכרה, השאלה, מסירה, הצגה פומבית, ביצוע פומבי, יצירת יצירה נגזרת, או כל דרך אחרת. 
העושה כן ללא היתר מפורש מאת הבעלים, מראש ובכתב, ככל שיינתן ובכפוף לתנאיו, מסתכן בהעמדה לדין פלילי ובהליכים אזרחיים, לרבות צווי מניעה, חיפוש, תפיסה, תביעות כספיות, עיכוב טובין, מעצר, מאסר, וכל אמצעי אכיפה אחר ו/או נוסף שהבעלים ימצאו לנכון. 
אין ולא יהיה בהיתר שיינתן לך ע"י הבעלים לעשות שימוש בתכנים כלשהם באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי, אם וככל שיינתן, כדי לגרוע מזכויות הבעלים, לרבות זכויות בעלות בכלל, וזכויות הקניין הרוחני בפרט, ולא ישתמע ממעשה או מחדל כלשהו של הבעלים משום הסכמה להעברה ו/או למתן שימוש בזכות קניין רוחני כלשהי או זכות אחרת לבעל ההיתר או לאדם אחר, אלא אם הוסכם על כך במפורש, מראש ובכתב, ובכפוף לזכויות השייכות לבעלים, או שהאחרונים קיבלו מצדדים שלישיים, ובכפוף להוראות כל דין.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "שימוש הוגן" ביצירה, כמשמעותו בכל דין הינו מותר למטרת לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך, בכפוף לכל דין בישראל בלבד. בכל שימוש הוגן, חובה לתת קרדיט למחבר התוכן ולאפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי. אין להטיל בתוכן כל פגם, או לעשות בו כל סילוף או שינוי צורה אחר, או פעולה פוגענית אחרת, אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.

פטור מאחריות 
סאנגאיה גישור דיגיטלי והתכנים הכלולים בה, מוצגים ומוצעים לשימוש במצבם כפי שהוא "AS IS" 
הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי, חוזית ו/או נזיקית ו/או אחרת, לשימוש כלשהו שייעשה במוצרי סאנגאיה גישור דיגיטלי ו/או בישומייה, ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש במוצרי סאנגאיה גישור דיגיטלי מסיבה כלשהי.
הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי לתכנים שיימסרו או יוזנו על ידך, חוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם, קבצי מחשב שיצורפו אליהם, ולכל נזק, הפסד, עגמת נפש או תוצאות, במישרין או בעקיפין, לך ו/או לצד שלישי כלשהו.
הבעלים לא יישאו בכל אחריות לכל נזק עקב הורדת האפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי ו/או נזק שנבע מקישור הכלול באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי ולכל נזק שנבע מהצגה או מפרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. כמו כן, אחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך הנם עליך והנך להתחייב בזאת לשפות את הבעלים בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. 
הבעלים לא מתחייבים לשמור תכנים כלשהם שהזנת לאפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי, ו/או שהורדת מהאפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי, והאחריות על שמירת תכנים באמצעים שלך, הינם בלתי תלויים בבעלים ו/או באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי ו/או במי הקשור עימם, והיא עליך בלבד. שמירת תכנים כאלו הינה בכפוף להוראות כל דין ותנאי שימוש אלו.
הנך להצהיר בזאת כי כל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לך בגין השימוש באפליקציה סאנגאיה גישור דיגיטלי הינם עליך, לרבות: תאונות, עוגמת נפש, היבטים כלכליים וכל נזק אחר. כן יצויין כי השימוש במכשיר הנייד בזמן נסיעה הינו אסור ומסוכן לך ולסביבתך.
הנך מתחייב לשפות ולפצות את הבעלים ו/או כל מי מטעמם, בגין כל מעשה ו/או מחדל שגרם לבעלים נזק ישיר או עקיף, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, בין עקב הפרת תנאי שימוש אלו, בין עקב הפרת הוראות כל דין, ובין עקב כל טענה או תביעה מצד שלישי כלשהו.
סמכות שיפוט דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על הוראות תנאי שימוש אלו ופרשנותם, ומקום הבוררות והשיפוט יהיו בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב או מחוז מרכז בלבד. 
שינויים בתנאי שימוש יכול שבהוראות תנאי שימוש אלו יחולו מעת לעת שינויים, עדכונים, תוספות, מחיקות, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים, עליהם תפורסם הודעה. אם הינך מעוניין להמשיך לעשות שימוש במוצרי סאנגאיה גישור דיגיטלי , ייראו אותך כמסכים לתנאים המתוקנים, אלא אם חו״ח יעמדו בסתירה להוראות החוק. 

 

פניה אלינו 
נשתדל לטפל בפניות המגיעות אלינו, בהקדם האפשרי. 
פניות כאמור יש להעביר בצירוף הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת, טלפון, ודוא״ל 

Image credits: flaticon.com freepik.com

מדיניות פרטיות

תנאי השימוש באפליקציה

© כל הזכויות שמורות ל Sungaia 2021